Friday June 20 WV Jazz Society

2014 "Jazz Stroll" in Clarksburg, WV with the Seth Maynard Band